Algemene Verkoopvoorwaarden Audika

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN


Audika NV: Belgische NV handelend onder de naam en hierna genoemd “Audika”, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Leuven, met BTW BE 0673.554.043, RPR Leuven, info@audika.be. Audika is verkoper en leverancier van hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en professionele gehoorbescherming. Audika levert voor al deze goederen de technische ondersteuning, de dienstverlening, de herstelling en de dienst na verkoop.


Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offertes en facturen uitgaande van Audika, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Audika en haar Klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
De Klant bevestigt dat hij bij de plaatsing van de bestelling: (i) volledig geïnformeerd werd door Audika omtrent deze algemene verkoopsvoorwaarden en de exacte goederen en diensten die onderdeel zijn van de aankoop.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Audika en de Klant komt tot stand op het moment van afleveren. Bij het afleveren bevestigt de Klant dat hij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten, zoals het voorschrift van de NKO-arts en de gegevens van zijn mutualiteit aan Audika te hebben bezorgd. 

3. LEVERINGEN

Op het moment van de levering zal het gebruik ervan gedemonstreerd worden en een handleiding overhandigd worden.
De Klant verbindt zich ertoe om de goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk achtenveertig (48) uur na de levering schriftelijk aan Audika te worden gemeld. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. In geval van aankoop via de webshop heeft de klant 14 dagen de tijd om eventuele opmerkingen of klachten over te maken via contact@audika.be.

4. HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft gedurende één (1) maand na de levering van de hoortoestellen en toebehoren de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en zonder opgave van enige reden. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de Klant. De Klant kan dit herroepingsrecht uitoefenen door de hoortoestellen en toebehoren terug te brengen naar de winkel of filiaal van Audika waar zij initieel aangekocht werden. De hoortoestellen en toebehoren dienen op kosten van de Klant onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking te worden teruggebracht. In geval van aankoop via de webshop heeft de klant 14 dagen de tijd om eventuele opmerkingen of klachten over te maken via contact@audika.be.

5. PRIJZEN EN BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Audika betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving. De factuur wordt pas overhandigd of verstuurd nadat de leverancier van alle betrokken instanties de betreffende documenten met hun  goedkeuring heeft ontvangen. 
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook: (i) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, (ii) heeft Audika het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen, (iii) heeft Audika het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige bestellingen te weigeren en (iv) kan Audika bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van Audika om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
In geval van aankoop via de webshop zal de bestelling pas verstuurd worden wanneer we de betaling hebben ontvangen. Audika engageert zich dat de klant 14 dagen de tijd heeft om het product terug te sturen indien dit niet zal beantwoorden aan zijn/haar verwachten. Bij ontvangst van het product zal het betaalde bedrag teruggestort worden op de rekening van de klant. 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Audika geleverde of te leveren goederen aan Audika verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

7. WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIE

Alle goederen aangekocht bij Audika genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een 
gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het goed, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet geacht werd het te kennen op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering. De Klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Audika mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke tijdelijke mededeling, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Audika in te stellen. 
Bovenop deze wettelijke garantie waarborgt  Audika de herstellingen, de bijregelingen en de technische bijstand, op alle hoortoestellen  gedurende de volgende drie (3) jaar. Onoordeelkundig gebruik en normale slijtage valt niet onder deze garantie. Hierbij worden de kosten van herstelling aangerekend aan de klant.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Audika niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
Voor zover Audika bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. 
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Audika is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

9. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Audika is in geen geval aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten, indien die schade niet alleen te wijten is aan dat gebrek, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant/gebruiker of van een persoon voor wie de Klant/ gebruiker verantwoordelijk is.

10. OVERMACHT

Audika is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, staking,  brand, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

11. PRIVACY

Audika zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: e-mailadres, naam, adres, telefoon- en/of GSMnummer,  identiteitskaartnummer, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gegevens betreffende de algemene  gezondheid en de gezondheid van het gehoor in het bijzonder,  gegevens betreffende verzekeringen en Rijksregisternummer. De Klant geeft hierbij haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken  overeenkomstig de voorwaarden in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief vanaf de datum van haar inwerkingtreding, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving. Audika treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties, direct marketing, klanttevredenheidsonderzoeken/ prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De Klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan verbonden vennootschappen en incassokantoren en andere derden zoals optiekers of apothekers waarmee Audika een contractuele relatie heeft. Audika neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. 
Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Audika. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief worden aangevraagd / rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door Audika hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Audika of via de website/per e-mail. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.
Audika kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Audika.